ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM

CHARAKTERISTIKA OBORU

Obor: 

Zdravotnické lyceum Most

Kód a název oboru: 

KKOV 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 

Vzdělávání:

maturitní čtyřleté denní pro absolventy ZŠ

Zakončení:

maturitní zkouška

Stupeň vzdělání:

střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY - UČEBNÍ PLÁN VE FORMÁTU PDF

Všeobecně vzdělávací předměty

Odborné předměty

Volitelné předměty

Český jazyk a literatura

Klinická propedeutika

Konverzace z cizího jazyka

Cizí jazyk I. a II.

První pomoc

Volitelný seminář k MZ

Občanská nauka

Psychologie

Sportovní hry

Dějepis, Latinský jazyk

Ošetřovatelská propedeutika

 

Matematika

Výchova ke zdraví

 

Biologie, Zeměpis

 

 

Chemie, Fyzika

 

 

Informační technologie

 

 

Tělesná výchova

 

 

 

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Kritériem přijetí je:

- průměrný prospěch z 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný

- přijímací zkoušky z ČJL a MAT dle zadání zřizovatele (písemný test)

- doklady o umístění v soutěžích

 

MATURITNÍ ZKOUŠKA

1. Společná část: český jazyk a literatura, cizí jazyk nebo matematika

2. Profilová část: zkouška ze tří předmětů z nabídky ředitele školy

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolvent zdravotnického lycea si osvojí vědomosti a dovednosti z biologie, chemie a fyziky potřebné ke studiu na lékařských fakultách, vyšších zdravotnických školách , zdravotně-sociálních fakultách, fakultách připravujících učitele zdravotnických předmětů nebo sociální pracovníky. Orientuje se v organizaci a řízení zdravotnictví.

 

UČEBNICE

Žáci si kupují sami dle požadavků školy, osobní ochranné pomůcky si žáci pořizují a udržují na vlastní náklady.

 

STRAVOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

Školní jídelna, bufet, nápojový automat. Vlastní domov mládeže v areálu školy.