ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT

CHARAKTERISTIKA OBORU

Název ŠVP:    

Zdravotnický asistent Most           

Kód a název oboru: 

KKOV 53-41-M/01 Zdravotnický asistent 

Vzdělávání:

maturitní pětileté dálkové pro absolventy ZŠ

Zakončení:

maturitní zkouška

Stupeň vzdělání:

střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY - UČEBNÍ PLÁN VE FORMÁTU PDF

Všeobecně vzdělávací předměty

Odborné předměty

 

Český jazyk a literatura

Ochrana zdraví a veřejné zdravotnictví

Vybrané kapitoly z klinických oborů

Cizí jazyk

První pomoc

Volitelné semináře k MZ

Informační technologie

Psychologie a komunikace

 

Dějepis

Klinická propedeutika

 

Matematika

Somatologie

 

Biologie a ekologie

Ekonomika

 

Chemie

Výchova ke zdraví

 

Fyzika

Ošetřovatelství

 

Občanská nauka

Ošetřování nemocných

 

 

Odborná praxe

 

 

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Kritériem přijetí je:

- průměrný prospěch z 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku

- skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (praxe v pracovní pozici asistent pedagoga)

- potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání dodané na formuláři školy (formulář ke stažení ve formátu DOC)

 

MATURITNÍ ZKOUŠKA

1. Společná část: český jazyk a literatura, cizí jazyk nebo matematika

2. Profilová část: zkouška ze tří předmětů z nabídky ředitele školy

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Obor vzdělání je určen pro přípravu středního zdravotnického pracovníka se všeobecným zaměřením, který se může zařadit na zdravotnická pracoviště všech typů zřizovatelů.

 

UČEBNICE

Žáci si kupují sami dle požadavků školy, osobní ochranné pomůcky si žáci pořizují a udržují na vlastní náklady.

 

STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ

Školní jídelna, bufet, nápojový automat. Vlastní domov mládeže je v areálu školy.