ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT

CHARAKTERISTIKA OBORU

Název ŠVP:  

Zdravotnický asistent Most        

Kód a název oboru: 

KKOV 53-41-M/01 Zdravotnický asistent 

Vzdělávání:

maturitní čtyřleté denní pro absolventy ZŠ

Zakončení:

maturitní zkouška

Stupeň vzdělání:

střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY - UČEBNÍ PLÁN VE FORMÁTU PDF

Všeobecně vzdělávací předměty

Odborné předměty

Volitelné předměty

Český jazyk a literatura

Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví

Konverzace z cizího jazyka

Cizí jazyk

První pomoc

Volitelný seminář k MZ

Občanská nauka

Psychologie a komunikace

Sportovní hry

Dějepis

Klinická propedeutika

 

Matematika

Somatologie

 

Biologie

Ekonomika

 

Chemie

Základy epidemiologie a hygieny

 

Fyzika

Ošetřovatelství

 

Informační technologie

Ošetřování nemocných

 

Tělesná výchova

Odborná praxe

 

 

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Kritériem přijetí je:

- průměrný prospěch z 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný

- přijímací zkoušky z ČJL a MAT dle zadání zřizovatele (písemný test)

- doklady o umístění v soutěžích

- potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání dodané na formuláři školy (formulář ke stažení ve formátu DOC)

 

MATURITNÍ ZKOUŠKA

1. Společná část: český jazyk a literatura, cizí jazyk nebo matematika

2. Profilová část: zkouška ze tří předmětů z nabídky ředitele školy

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Obor vzdělání je určen pro přípravu středního zdravotnického pracovníka se všeobecným zaměřením, který se může zařadit na zdravotnická pracoviště všech typů zřizovatelů.

 

UČEBNICE

Žáci si kupují sami dle požadavků školy, osobní ochranné pomůcky si žáci pořizují a udržují na vlastní náklady.

 

STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ

Školní jídelna, bufet, nápojový automat. Vlastní domov mládeže v areálu školy.