PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

CHARAKTERISTIKA OBORU

Obor:

Předškolní a mimoškolní pedagogika Most

Kód a název oboru

KKOV 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Vzdělávání:

maturitní čtyřleté denní pro absolventy ZŠ

Zakončení

maturitní zkouška

Stupeň vzdělání:

střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY - UČEBNÍ PLÁN VE FORMÁTU PDF

Všeobecně vzdělávací předměty

Odborné předměty

Volitelné předměty

Český jazyk a literatura

Pedagogika

Technika administrativy

Cizí jazyk I.

Psychologie

Hudební výchova – special.

Občanská nauka

Hudební výchova s metodikou

Výtvarná výchova – special.

Dějepis

Výtvarná výchova s metodikou

Tělesná výchova – special.

Matematika

Tělesná výchova s metodikou

 

Fyzika

Hra na hudební nástroj

 

Chemie

Osobnostní a dramatická vých.

 

Zeměpis

Literární a jazykové praktikum

 

Biologie

Pedagogická praxe

 

 

Informační technologie

 

 

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Kritériem přijetí je:

- průměrný prospěch z 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný

- přijímací zkoušky z ČJL a MAT dle zadání zřizovatele (písemný test)

- doklady o umístění v soutěžích

- potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání dodané na formuláři školy (formulář ke stažení ve formátu DOC)

 

MATURITNÍ ZKOUŠKA

1. Společná část: český jazyk a literatura, cizí jazyk nebo matematika

2. Profilová část: zkouška ze tří předmětů z nabídky ředitele školy

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolventi se mohou uplatnit jako učitelé mateřských škol, jako kvalifikovaní vychovatelé ve školních družinách a centrech denní péče o děti předškolního a mladšího školního věku, asistenti pedagoga a učitelé v přípravných třídách.

 

UČEBNICE

Žáci si kupují sami dle požadavků školy.

 

STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ

Školní jídelna, bufet, nápojový automat. Vlastní domov mládeže v areálu školy.