PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

CHARAKTERISTIKA OBORU

Název ŠVP: Pedagogika pro asistenty ve školství Most

Kód a název oboru

KKOV  75-31-M/02  Pedagogika pro asistenty ve školství     

Vzdělávání

maturitní pětileté dálkové pro absolventy ZŠ

Zakončení

maturitní zkouška

Vzdělání

střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY - UČEBNÍ PLÁN VE FORMÁTU PDF

Všeobecně vzdělávací předměty

Odborné předměty

Český jazyk a literatura

Biologie a ekologie

Pedagogika

Cizí jazyk

Informační technologie

Psychologie

Dějepis

Fyzika Metodika činností asistenta

Výchova k občanství

Chemie

Organizace volného času

Matematika

Ekonomika Pedagogická praxe

Zdravotní nauky

Právo

 

 

 

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Kritériem přijetí je:

- průměrný prospěch z 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku

- skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (praxe v pracovní pozici asistent pedagoga)

- potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání dodané na formuláři školy (formulář ke stažení ve formátu DOC)

 

 

MATURITNÍ ZKOUŠKA

1. Společná část: český jazyk a literatura, cizí jazyk nebo matematika

2. Profilová část: zkouška ze tří předmětů z nabídky ředitele školy

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolvent je plně kvalifikován pro práci asistenta pedagoga. Je připraven provádět  výchovně vzdělávací činnost podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo vychovatele zaměřenou na specifické potřeby dítěte nebo žáka včetně výkladu textu popřípadě učební látky a individuální práce s dětmi podle stanovených osnov a pokynů s větší mírou samostatnosti a odpovědnosti v činnostech s dětmi. Maturitnímu vzdělání odpovídá vyšší platové zařazení.

 

ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Výuka probíhá formou víkendových konzultací v rozsahu 220 hodin za školní rok.

 

UČEBNICE

Pořizovány na vlastní náklady dle požadavků školy.

 

STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ

Školní jídelna, bufet, nápojový automat.  Vlastní domov mládeže v areálu školy.