OŠETŘOVATEL

 

CHARAKTERISTIKA OBORU

Název ŠVP:  

Ošetřovatel  Most

Kód a název oboru: 

KKOV 53-41-H/01 Ošetřovatel  

Vzdělávání:

tříleté denní pro absolventy ZŠ

Zakončení:

závěrečná zkouška

Stupeň vzdělání:

střední vzdělání s výučním listem

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY - UČEBNÍ PLÁN VE FORMÁTU PDF

Všeobecně vzdělávací předměty

Odborné předměty

Český jazyk a literatura

Tělesná výchova

Výchova ke zdraví

Cizí jazyk 

Ekonomika

Ošetřovatelství a klinické

Občanská nauka

Informační technologie

obory

Dějepis

 

Ošetřovatelská péče

Matematika

 

Psychologie a komunikace

Biologie

 

Odborný výcvik

Chemie

 

 

Fyzika

 

 

 

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Kritériem přijetí je:

- průměrný prospěch z 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku

- doklady o umístění v soutěžích

- potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání dodané na formuláři školy (formulář ke stažení ve formátu DOC)

 

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

1. Zkouška z odborných předmětů

2. Praktická zkouška z odborného výcviku

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Obor vzdělání je určen pro přípravu nižšího zdravotnického pracovníka se všeobecným zaměřením, který se může zařadit na zdravotnická pracoviště všech typů zřizovatelů.

 

UČEBNICE

Žáci si kupují sami dle požadavků školy, osobní ochranné pomůcky si žáci pořizují a udržují na vlastní náklady.

 

STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ

Školní jídelna, bufet, nápojový automat. Vlastní domov mládeže je v areálu školy.