EKONOMICKÉ LYCEUM

 

CHARAKTERISTIKA OBORU

Název ŠVP:  

Ekonomické lyceum Most     

Kód a název oboru: 

KKOV 78-42-M/02  Ekonomické lyceum 

Vzdělávání:

maturitní čtyřleté denní pro absolventy ZŠ

Zakončení:

maturitní zkouška

Stupeň vzdělání:

střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY - UČEBNÍ PLÁN VE FORMÁTU PDF

Všeobecně vzdělávací předměty

Odborné předměty

Volitelné předměty

Český jazyk a literatura

Ekonomika

Konverzace CZJ I. a II.

Cizí jazyk I. a II.

Účetnictví

Matematický seminář

Výchova k občanství

Informační  a komunikační technologie

Společenskovědní seminář

Filosofie a kultura

Právo

Cizojazyčný seminář

Dějepis, Zeměpis

Ekonomická cvičení

Daně a účetnictví

Matematika

Písemná a el. komunikace

Bankovnictví a pojišťovnictví

Biologie a ekologie

 

Statistika, Ekonomie

Chemie, Fyzika

 

Právo EU

Tělesná výchova

 

Seminář z ČJL

 

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Kritériem přijetí je:

- průměrný prospěch z 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný

- přijímací zkoušky z ČJL a MAT dle zadání zřizovatele (písemný test)

- doklady o umístění v soutěžích

 

MATURITNÍ ZKOUŠKA

1. Společná část: český jazyk a literatura, cizí jazyk nebo matematika

2. Profilová část: zkouška ze tří předmětů z nabídky ředitele školy

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

 Studium ekonomických, manažerských a právnických fakult vysokých škol a vyšších odborných   

 škol zaměřených na ekonomiku, podnikání, finance a účetnictví, veřejnou správu atd.

 Uplatnění v oblastech zásobování, odbytu a prodeje, propagace a marketingu, účetnictví,   

 statistiky, analýz pro vedení personální činnosti, pro vedení daňové evidence, v oblasti  

 organizační při zajišťování odborných administrativně technických činností.

 

UČEBNICE

Žáci si kupují sami dle požadavků školy.

 

STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ

Školní jídelna, bufet, nápojový automat. Vlastní domov mládeže v areálu školy.