1. Náležitosti žádosti k řediteli školy:

  • adresa žadatele se specifikací třídy žáka či studenta,
  • adresa školy (celý název školy),
  • název žádosti,
  • popis žádosti s uvedením důvodů případně termínů, ke kterým má být žádost účinná,
  • datum žádosti,
  • vlastnoruční podpis (u žádosti zákonných zástupců nezletilých žáků musí být uveden i podpis nezletilého žáka.),
  • úřední formát žádosti A4.

2. Typy žádostí k řediteli školy:

A) Žádosti řešené ve správním řízení

1) Žádost o povolení podpůrného opatření prvního stupně

vzor žádosti

2) Povolení individuálního vzdělávacího plánu

a) pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, viz školský zákon § 16 (s písemným doporučením školského poradenského zařízení)

vzor žádosti

b) pro žáky s mimořádným nadáním, viz školský zákon § 17 (s písemným doporučením organizace)

vzor žádosti

2) Přijetí ke vzdělávání

a) do 1. ročníku

přihláška SŠ

b) do vyššího ročníku

vzor žádosti + přihláška ke vzdělávání

c) na základě přestupu

vzor žádosti o přestup

vzor žádosti o přestup a zároveň změnu oboru

3) Změna oboru vzdělání – podává se v případě, že škola má více oborů

vzor žádosti

4) Přerušení vzdělávání

vzor žádosti

5) Opakování ročníku – podává se do termínu závěrečné pedagogické rady v červnu nebo v srpnu po opravných zkouškách daného školního roku

vzor žádosti

6) Přerušení správního řízení

vzor žádosti

B) Ostatní žádosti

1) Zanechání vzdělávání

vzor žádosti

2) Uvolnění z vyučování daného předmětu – musí být doloženo odborným posudkem

vzor žádosti

3) Uvolnění z výuky ve stanoveném termínu – musí být podána před termínem uvolnění

vzor žádosti

4) Náhradní termín pro splnění podmínky stanovené učebním plánem pro daný ročník (odborné kurzy, odborné stáže, povinné exkurze, ročníkové a závěrečné práce) – podává se do 30 dnů po termínu dané akce

vzor žádosti – kurz plavání

5) Žádost o omluvu z opravné zkoušky – zkoušky v náhradním termínu

vzor žádosti

6) Žádost o omluvu z maturitní zkoušky

vzor žádosti

7) Uznání dosaženého vzdělání

vzor žádosti

8) Žádost o příspěvek na dojíždění

vzor žádosti

9) Žádost o vrácení přeplatku/zálohy

vzor žádosti

C) Odvolání

vzor odvolání